Faaliyet Alanlarımız

Gürseler & Tufan Avukatlık Bürosu olarak, üç kişilik bir ekip olmanın verdiği çalışma kolaylığı ile aşağıdaki alanlarda çalışmalarımız bulunmaktadır.

  CEZA HUKUKU

Soruşturma aşamasında müşteki ve şüpheli vekili olarak (karakol, savcılık ifade ve sulh hakimliği sorgu işlemleri ) soruşturma işlemlerinin takibi; Kovuşturma aşamasında Sulh Ceza ,Asliye Ceza, Ağır Ceza Mahkemelerinin görev alanına giren suçlara ilişkin yargılamalar.


  MEDENİ HUKUK (Aile-Kişiler-Evlenme-Boşanma)

Anlaşmalı - Çekişmeli Boşanma Davaları, Ayrılık Davası, Nafaka Davası, Katılım Payı, Nişanın Bozulmasından Doğan Davalar , Nesebin Reddi, Tashihi ve Babalık Davaları, Evlat Edinme işlemleri, Evlenmeye İzin, Tapu ve Nüfus Kayıtlarında Ad - Soyadı Düzeltme ve Değiştirme, Vesayet ve Kayyımlığa ilişkin davalar, Yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi


  MİRAS VE EŞYA HUKUKU

Muvazaa Nedeni ile Tapu iptal ve Tenkis davaları, her türlü tapu işlemleri (intikal, pay temliki, taksim sözleşmesi,ipotek tesisi ve fekki işlemleri), Miras Hukuku Konularında Danışmanlık, Vasiyetnamelerin, Mirastan Feragat Sözleşmesi Düzenlenmesi.Elatmanın Önlenmesi, Tapu İptali ve Tescili Davaları, Ortaklığın Giderilmesi Davası(Satış,Taksim,Kat Mülkiyeti Kurulması ile) Önalım Davası, Geçit Hakkı Davası, Ecrimisil Davası. 


  BORÇLAR HUKUKU ( SÖZLEŞMELER –GAYRİMENKUL- İNŞAAT HUKUKU )

Maddi ve Manevi Tazminat Ve Alacak Davaları, Sigorta Hukuku Kapsamında Rücü davaları Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Davaları, Kira Hukuku İle İlgili Her Hürlü Dava (Tahliye ve Kira Alacağı, Ödeme Yeri Belirlenmesi)Taşınır ve Taşınmaz Malların Devredilmesi , İpotek ve Rehin Tesisi ve Kiralanması İşlemleri. Kat Mülkiyeti Kanunu´ndan Doğan Uyuşmazlıklar, Gayrimenkul Satış Vadi Sözleşmesi ve İnşaat Sözleşmelerinin Hazırlanması, İnşaat Sözleşmelerinden Kaynaklanan Uyuşmazlıkların Çözümlenmesi . Avukatlık Kanunu 35/A Kapsamında Uzlaşma Protokolü işlemleri. Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun Uygulamaları.


   İDARE HUKUKU

İdari Yargılama Usul Kanunu Kapsamında İdarenin Her Hürlü Eylem ve İşlemine Karşı Açılacak İptal ve Tam Yargı Davaları, Devlet Memurları Hakkındaki Disiplin İşlem ve Cezalara İlişkin İptal Davalar, Belediye Mevzuatı ve İmar Hukuku, İhale Hukuku Kapsamındaki İşlemlere Karşı Açılacak İptal Davaları. 


  ÇEVRE HUKUKU

Çevrenin koruması, zararlı maddeler ve atıklar; hava, toprak ve su kirliliği konularındaki özel ve kamu tüzel kişilerinin eylemlerine karşı iptal ve tazminat davaların. Ve diğer idari başvurular konusunda danışmanlık hizmeti. 


  İCRA VE İFLAS HUKUKU

İlamlı, İlamsız ve Kambiyo Hukukuna İlişkin İcra Takipleri, İhtiyati Haciz ve İhtiyati Hacze İtiraz ,İtirazın İptali, Borçtan Kurtulma, İstihkak, İstirdat Davaları,İcra Hukuk ve İcra Ceza Mahkemesinin Yetkisine Giren Şikayet ve İtiraz İşlemleri 


   İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

İş Hukukundan Doğan Kıdem İhbar ve Diğer Tazminat Davaları, Hizmet Tespiti, SSK Prim Tespit Davaları, Emeklilik ile İlgili Sorunların çözüm yolları 


  FİKRİ VE SINAİ HAKLAR


  AVUKATLIK HUKUKU

Avukatlık Kanunu kapsamında avukatlara karşı işlenen suçlar ve avukatların yargılanmasına ilişkin dava ve disiplin işlemlerin takibi.


   HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ

Yukarıdaki Çalışma Alanlarımız Kapsamında Şirket, Belediye, Dernek, Kooperatif ve Site Yönetimlerine Sürekli Hukuki Danışmanlık Hizmeti Sunmaktayız.


Arena Yazılım Web Çözümleri