CHP TEKİRDAĞ BELEDİYE BAŞKAN ADAY ADAYI Av. GÜNEŞ GÜRSELER'İN BATI YAKASI GAZETESİ YAZARI ŞERİF BAYSALAN'IN SORULARINA YANITLARI: 10.10.2011 | ÇEVRE MAKALELERİ

1.     KENT KİMLİĞİ
 
Kentler kimlikleri ile hatırlanır. Bazı kentlerin metrosu, bazılarının gondol sefaları, bazılarının kuleleri, bir başkasının meydanları hafızalarımızda barınır. Bu kentler, ya var olan değerleri kent kimliğini oluşturacak biçimde korumuşlar ya da yeni bir kent kimliği yaratmak için kente özgü bir yapı, anıt gibi bir varlığı yaratarak onu kent ile bütünleştirmişlerdir.
Örneğin Ankara. Ankara’nın başkent olma niteliği yanında, Anıtkabir, kent kimliğini yansıtan bir anıttır. Aynı şey Ankara Kalesi için de söylenebilir. Edirne’de Selimiye Camisi, Konya’da Mevlana Türbesi kente kimlik veren yapıtlar ve unsurlardır.
Aynı şeyi, Tekirdağ için söylemek kolay değil. Tekirdağ, dışarıdaki bir insan için hiçbir anlama gelmiyor. Tekirdağ’ın kimliğini ifade eden bir simge hafızalarda yok. Tekirdağ Rakısı ve köftesini kent kimliğini ifade edecek bir simge olarak kabul etmek kolaycılık olur.
İşte bu noktada, kentimizi hiç görmeyen ya da birkaç kez yüzeysel olarak görme olanağı bulanlar için Tekirdağ’ı hafızalarda tutmak, kentimizi tanıtmak bugüne kadar yapılamayan bir şey.
Birinci görevim, Tekirdağ’a kent kimliğini kazandırmak ve bu kimliği sembollerle zenginleştirerek hafızalarda tutmak olacaktır.
Bu görevin farkında olmazsanız, bu kenti yönetseniz bile, bu kente bir şeyler veremezsiniz. Bugüne kadar da aynen böyle oldu.
 
 
 
 
2)     KENT KİMLİĞİNİN KRİTERLERİ
 
Kentlerin tek bir yapıyla kimlik oluşturması söz konusu olamaz. Kent kimliğinden söz ederken anlatılmak istenen kent içindeki yapılar, mekanlar, kentin doğal çevresi ve kentte yaşayanların tüm etkinlikleriyle bir bütün olarak ortaya koydukları toplumsal ve fiziksel bütünlüktür.
 
Kent kimliğinin oluşturulup korunmasının gerekçesi ve toplumsal anlamı, toplumda tarih bilinci oluşturmak, yöresel ve ulusal bellek yaratmak, günümüzde yeniden yaratılması olanaklı olmayan değerleri gelecek kuşaklara ulaştırabilmektir.
.

Bu tanım kapsamında kent kimliğinin korunması, o kimliğin yaratılmasında yaşanan tarihsel geçmişi, yapım sürecini saptamak, kuşakların devraldığı kültürel değerler ve fiziksel elemanlara bugünküleri de ekleyerek gelecek kuşaklara yansıtma sorumluluğudur.
 

Anadolu toprakları çok önemli uygarlıkları barındırmıştır. Tekirdağ da bu geçmişin önemli izlerini barındırmaktadır. Binlerce yıllık kültürel ve mimari zenginliklerin korunarak gelecek kuşaklara aktarılması aynı zamanda evrensel bir sorumluluktur.
 
 
3)     TEKİRDAĞ’IN KONUMU
 
Tekirdağ, açıkçası, sosyal ve kültürel gelişmişlikte, Türkiye’nin diğer bölgelerinden çok daha ileridedir.
Bu durum, İstanbul’a yakınlıkla, Tekirdağ insanının demokratik, laik ve modern kişiliğiyle doğrudan ilgilidir.
Tekirdağ, Türkiye çapında düşünüldüğünde, sosyal ve kültürel anlamda Avrupa ile bütünleşmeye en hazır illerden birisidir.
 
Aynı şeyleri, ekonomik gelişkinlik konusunda söyleyemeyiz. Ülkemizin azgelişmişliği, Tekirdağ’a da yansımıştır. İşsizlik, kullanılmayan kapasite, yoksulluk ve gelir dağılımı adaletsizliği, ülkemizde olduğu gibi, Tekirdağ’da da en önemli sorunlardan birisidir.
 
Denizle iç içe yaşayıp denizden bu kadar az yararlanan bir il olunması, denizlerimizin kirletilmesi düşünüldüğünde, altyapı sorunlarımızın durumu ortaya çıkar.
Bir yağmur yağdığında kentimizin halini görüyorsunuz. Kanalizasyon alt yapımızı sorun kaynağı olmaktan çıkarmalıyız.
Bu altyapı ve ekonomik yetersizlikler ile Avrupa normlarına uzak olduğumuz açıktır.
Kent içi trafikte yaşanan sıkıntı bu alt yapının tümüyle yeniden en bilimsel şekli ile düzenlenmesini gerektiriyor.
Kentin kimliğini ve kent kültürünü oluşturacak sosyal ve kültürel alt yapının yeniden düzenlenmesi için de projelerimiz var.
Bütün bu çalışmaların kentin ekonomik alt yapısındaki durgunluğu gidermede katkısı olacaktır. Hedef; atıl duran gücünü kullanan Tekirdağ, hedef; iş olanakları yaratan Belediye.
 
 
4)     NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
 
Üniversite, bir kentin gelişmesi için çok önemli bir unsurdur. Bu kuruma gelecek öğrenciler, kentimize zengin bir kültürü getireceği gibi, kentimizin zengin kültürünü de ülkemize taşıyacaktır. Ekonomik olarak da üniversitemizin kentimize olumlu etkisi olacağı kuşkusuzdur.
Bugün başta Tekirdağ Ziraat Fakültesi olmak üzere ilimiz sınırları içindeki fakülte ve yüksek okullar Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinin kurulması için gerekli akademik alt yapıyı büyük ölçüde oluşturmuşlardır. Bize düşen, bir üniversiteye ev sahipliği yapabilecek ekonomik, sosyal ve kültürel alt yapıyı oluşturmaktır.
 
Yerel yönetimler reformu amacı ile hazırlanan yasa üzerinde çeşitli tartışmalar yapılmaktadır. Hazırlanmakta olan yasa ile yerel yönetimlere yetki aktarımı hedeflenmektedir. Tartışmalar sonuçlanıp yasa yürürlüğe girmeden konuşmak eksik olur. Ancak şunu açıklıkla ifade edebilirim, yeni düzenleme ile belediyelere yetki verilmesi durumunda Tekirdağ Belediyesi tüm olanaklarını kullanarak Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinin en kısa zamanda faaliyete geçmesi için üzerine düşen tüm katkıyı koyacaktır.
 
 
 
 
 
5)     AKPORT VE YAT LİMANI
 
Yeni iş alanları yaratan belediyecilik anlayışımız kapsamında Akport Limanını ve Yat Limanını kentimize sosyal ve ekonomik katkılar koyabilecek yatırımlar olarak değerlendiriyoruz. Her iki limanın tam kapasite ile çalışabilmesi için Tekirdağ Belediyesinin verebileceği tüm destek esirgenmeyecektir.
Akport Limanın gelişmesine paralel olarak liman çevresindeki yapılanma da buna göre yönlendirilecektir. Liman faaliyetinin karayolu trafiğinde ortaya çıkaracağı artışın kent trafiğine olumsuz etkilerini engelleyecek tedbirler alınacak, liman yolu başta olmak üzere tüm yol yapımları bu anlayışla düzenlenecek, Çevre Yolu İstanbul bağlantısının tamamlanmasının takipçisi olunacaktır. Uzun vadede Trakya’nın endüstriyel ve tarımsal üretiminin Tekirdağ Limanına en kolay şekilde ulaşımını sağlayacak Muratlı – Tekirdağ demiryolu hattının yapılmasının önemi sürekli gündemde tutulup tüm ilgili makamlar nezdinde takip edilecektir.
Yat Limanın hizmet vereceği müşteri kitlesinin ekonomik düzeyi göz önüne alınarak limana hizmet edecek yan sektörlerin Tekirdağ’da kurulup gelişmelerini sağlamak üzere    gereksinimleri karşılanacak, alt yapı eksikleri giderilecek ve uzun vadede her iki limanın kentimize beş yıldızlı bir otel kazandırmasını sağlayacak yönlendirmeler yapılacaktır.
 
6)     KENT TRAFİĞİ VE OTOPARK SORUNU
 
Kent içi trafikte yaşadığımız sorunları yaratan temel neden kent merkezindeki yoğunluktur. Şehrin merkezden çevre doğru yayılmasını sağlayacak düzenli bir imar politikası uygulanamadığı için merkezdeki yoğunluk başta trafik olmak üzere tüm hizmetlerde aksamalara neden oluyor.
Merkezdeki yoğunluğun dağıtılması amacıyla yeni yerleşim alanları ve yeni çekim merkezi oluşturulmasına yönelik projeler geliştirilecek, merkezdeki yoğunlaşmayı giderek azaltacak yeni alan düzenlemeleri yapılacaktır. Örneğin, Eski Kütüphane binasının yıkılması o bölgede önemli bir rahatlama yaratacaktır.
Temel çözüm olarak bu projeler uygulanırken kentin bilimsel anlamda bir trafik etüdü ilgili üniversite ve uzman kuruluşlara yaptırılacaktır. Trafik bir ilimdir. Hangi caddenin trafiğe kapatılacağı, hangi caddenin tek şerit olacağına belediye başkanı akşamdan sabaha karar veremez. Yapılacak bilimsel çalışma sonunda ortaya çıkacak modele göre kent içi trafik tümüyle yeniden düzenlenecektir.
Kent içinde trafik ışıkları olmayan Tekirdağ’dan başka il merkezi var mı acaba?
Trafik sorunlarına çözüm aranırken ilkemiz; “ARAÇLARIN DEĞİL İNSANLARIN KENTİ” anlayışı olacaktır.
Otopark Yönetmeliği hükümlerine göre otopark fonunda toplanan birikim de dikkate alınarak uygun arsaların geçici bile olsa otopark olarak kullanımı özendirilecek, arsa sahipleri desteklenecek, kamu ve belediye arsaları da bu amaçla düzenlenecektir.
 
7)     AHŞAP TARİHİ YAPILAR
 
Bir kentin kimliğini oluşturan en önemli unsurlardan birisi, kentin tarihsel dokusunun korunmasıdır. Tekirdağ’da bu konu, sözünü ettiğiniz kent içindeki ahşap yapıların hem korunması hem restore edilip kullanılmasıyla ilgilidir. Bu yapıları korumak gerekir. Ancak, korumanın yolu, onların kullanılmasını sağlamaktır. Kullanılmasını sağlamak için de tarihsel doku korunarak restore edilmeli ve günlük kullanıma yanıt vermeleri için bu tür çabalar desteklenmeli ve ödüllendirilmelidir. Bu konudaki yaklaşımımız şudur: Ne yalnızca koruma, ne yalnızca kullanma, koruyarak kullanma.
Bu durumdaki ahşap tarihi yapıların yani hem kullanılabilecek hem de korunacak durumda olanlar saptanarak bu yapılara öncelik verilecek kullanıcıları desteklenip ödüllendirilecektir. Bu amaçla, projelendirme, kredi ve malzeme temini gibi konularda ev sahipleri ile işbirliği yapılacaktır.
Bu kapsamda en kolay korunabilir durumda olan, Peştemalcı Caddesi, Cemal Nadir Sokak, Barbaros Caddesi ve Şehit Mayadağlı Caddesindeki ahşap tarihi yapılar “Pilot Bölge” ilan edilerek, konunun uzmanı ÇEKÜL VAKFI ve Tekirdağ Belediyesi’nin aktif üye olacağı Tarihi Kentler Birliği olanaklarından da yararlanarak kullanılabilir ve kentin ekonomisine katkı yapar hale getirilecektir. Bu evlerin bulunduğu sokaklarda İstanbul Ortaköy benzeri etkinlikler düzenlenecektir. ÇEKÜL VAKFI ile yapacağımız işbirliğinde uzun yıllardır Vakfın üyesi olmam ilişkilerde kolaylık sağlayacaktır.
Ahşap tarihi yapıların en önemli bir diğer bölümünü içeren Macar Sokağına ise ayrı bir önem verilecektir. Tekirdağ Macar Dostluk Derneği Başkanı olarak gerek Macaristan Büyükelçiliği ile ve gerekse Macaristandaki Tekirdağ ve Rakoczy dernekleri ile sürdürdüğüm ilişkilere Tekirdağ Belediyesinin kararlı gücünü ve desteğini katarak Macar Sokağını da Tekirdağ turizmine ve ekonomisine katkı koyar hale getireceğim.
 
8)     KENT KÜLTÜRÜ
 
Tekirdağ’da elbet kent unsurunu oluşturan değerler mevcuttur. Ancak, bir yabancı için Tekirdağ biraz önce de söylediğim gibi ne yazık ki Tekirdağ Rakısı ve Tekirdağ köftesi dışında bir anlama gelmemektedir. Bu durum, Tekirdağ’ın bir kent kültürü oluşturulamadığını göstermektedir.  
Bandosu olmayan kentin kültürü olur mu? Törenlerde İstiklal Marşımızı teyp kaseti eşliğinde söylemekten büyük üzüntü duyuyorum. Oysa bu kentin bandosu vardı. Hem de şehrin esnafından, memurundan, işçisinden oluşan bir bando.
Kentimiz, tarihi, doğal ve kültürel güzelliklerle dolu bir yaşam mekanıdır. Son yıllarda yapılan arkeolojik kazılar Tekirdağ’ın Trakya tarihindeki önemini ortaya çıkarmaktadır. Bir tarih hazinesi ile iç içe yaşıyoruz. Peki bundan ne kadarımızın haberi var, Tekirdağ Müzemizin değerini biliyor muyuz?
Bu özellik ve güzellikler saymakla bitmez;
Tekirdağ’ın İstanbul’a, Bulgaristan ve Yunanistan sınırlarına yakınlığı,
Marmara Denizi kıyısında olması,
Bölgemizde yapılmakta olan arkeolojik kazıların Trakya tarihi açısından büyük önemi olması ve çıkarılanların sergilendiği Müzemizin uluslararası düzeydeki değeri,
Atatürk’ün 19. Fırka’yı Tekirdağ’da kurması, harf devrimini kentimizde başlatması,
Namık Kemal’in Tekirdağ doğumlu olması,
Macar Prensi Rakoczi’nin 17 yıl Tekirdağ’da yaşayıp Tekirdağ’da ölmesi nedeni ile Macaristan ile kardeş şehir ilişkileri,
Kelemen’in Tekirdağ Mektupları ve bu mektuplarda belirtilen yer ve olaylar,
Yahya Kemal’in Tekirdağ milletvekilliği yapmış olması,
Mimar Sinan’ın iki önemli eserinin kent merkezinde olması,
Tekirdağ’ın tarımsal ürünleri bu arada bölgede bağcılık ve şarapçılığı gelişip ün kazanması,
Tekirdağ yemekleri gibi olanaklardan yararlanarak;
Tekirdağ’ın ulusal ve uluslararası düzeyde önemini ortaya koyacak, kültürler arası ilişkileri geliştirecek, kentin tarihini ve kültürünü sahiplenecek ve aynı zamanda kente ekonomik kazançlar sağlayacak, kentin ve kentlinin yaşam kalitesini yükseltecek   projeler geliştirilecektir.
 
 
 
 
9) TRAKYAKENT
28 Kasım 2000 Resmi Gazete’de yayınlanan 2000/1461 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile merkezi Tekirdağ’da olmak üzere, Doğu ve Batı Trakya belediyeleri arasında yirmi belediye ile kurulan ve bugün üye belediye sayısı otuz ikiye ulaşan TRAKYAKENT henüz amaçlanan yararı sağlamaktan uzaktır. Karşılıklı iyiyniyet ziyaretleri dışında somut sonuçlar alınamamıştır.
 Trakyakent’in temel amacı , Avrupa Sözleşmesine taraf olan devletlerin yerel yönetimleri arasında çok farklı konularda işbirliği yapabilmektir. Özellikle, komşumuz Yunanistan'daki belediyeler ile bir işbirliği imkanının yaratılmış olması, ilişkileri geliştirecek, insanların birbirlerini daha iyi tanımasın sağlayacaktır. Ancak, Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği yolunda yaşadığı sıkıntılar bu işbirliğinin hukuki ve maddi altyapısının tamamlanmasını engellemektedir. Bu nedenle Trakyakent’in Tekirdağ Belediyesi için kısa dönemde doğrudan mali destek yaratmasını beklemek yerinde değildir. Ancak bu koşullarda bile karşılıklı olarak belde halklarının   işbirliği yapabileceği alanları ortaya çıkarıp bunları yönlendirmek ve örneğin bir “sınır ticareti” yaklaşımı içinde yeni olanaklar yaratmak mümkündür.
Ancak bunları yapabilmek için Trakyakent’in yabancı dil bilen, üye belediyeleri tanıyan birikim sahibi bir kadro ile çalışmasını sağlamak gerekir.
 
10. PROJELER
Kent Meclisi
Hemşehri katılımını sağlamada temel yaklaşımımız; “Bir sorunu onu yaşayanlardan daha iyi kimse tanımlayamaz.” anlayışıdır. Bu anlayışla hemşerilerimizin kentsel kararlara katılmasını, belediye çalışmalarını denetlemesini sağlaşacak katılım mekanizmalarını kuracak ve çalıştıracağız.
Belirli dönemlerde toplanmak üzere kentteki meslek kuruluşları, sendikalar, dernekler, kooperatifler ve gönüllü kuruluşlar ve sokak temsilcileri ve mahalle muhtarlarının katılacağı Kent Meclisi oluşturulacaktır.
İletişim Ağı
Hemşehrilerimizi kentin sorunları ile ilgili kılmak, gerçek bir kentli bilinci yaratmak ve bireysellikten kurtulmayı sağlamak üzere tüm sorunları anında Belediyeye haber verebilecekleri bir İLETİŞİM AĞI oluşturulacak ve bu ağ kapsamında olan Gezici Bakım Servisi bir su patlağının ya da bir çukurun yarattığı sorundan bilgi sahibi olacak ve kısa sürede giderilmesi sağlanacaktır.
Hedef; çağdaş belediyeyi ve yaşadığı kentin sorunlarıyla ilgilenen hemşehriyi yaratmaktır.
 
 
 
Depreme ve Deprem Sonrasına Hazırlık
 
Tekirdağ hatırdan çıkarılmaması gereken bir deprem riski altındadır. Bu nedenle de depreme ve deprem sonrasına hazırlanmak gerekir. Bu kapsamda bir Mikro Bölgelendirme Projesi kapsamında zemin araştırmaları tamamlanacak, çok katlı binalar ve kamu binalarından başlayarak binaların depreme dayanıklılığı en kısa sürede belirlenecek ve böylelikle Tekirdağ’ın deprem karşısındaki durumu “teşhis” edilmiş olacaktır.
Saptanan bu duruma uygun çözümleri belirlemek üzere uzman kuruluşlar ve üniversitelerle birlikte “Tekirdağ Deprem Master Planı” hazırlanacak ve “Deprem Risk Yönetimi” oluşturulacaktır.
Belediye araç parkı deprem riskine göre donatılıp, genişletilecektir.
Yeter sayıda ve donanımda uzman kurtarma ekipleri oluşturulacak ve sürekli eğitilecektir. Deprem sonrası barınma yeri düzenlemesi yapılacaktır.
 
Kent İçi Trafik
 
Daha önce de söylediğim gibi Üniversite ve uzman kuruluşlarla   birlikte Tekirdağ’ın Kent İçi Ulaşım Planı hazırlanacak ve kent içi trafik akışı düzenlemeleri başkanların bireysel kararları ile belirlenir olmaktan çıkarılıp bilimsel temele oturtulacaktır.
 
Uzun vadeli hedef olarak da kent merkezindeki yoğunluğu azaltacak yeni alan düzenlemeleri yapılacaktır.
 
Kanalizasyon
 
Biraz şiddetli yağan yağmurdan sonra çukur bölgeleri sular altında bırakan kanalizasyon yetersizliği giderilecek, tüm cadde ve sokaklar yağmur suyu deşarj şebekesine bağlanacaktır.
Deniz deşarjındaki arıtma göstermelik olmaktan çıkarılacaktır.
Kanalizasyon şebekesi elden geçirilirken su şebekesinde çok önemli miktarda olduğu bilinen kaçakların önlenmesi çalışması da yürütülecektir.
 
Korunması Gerekli Tarihi Eser Niteliğindeki Yapılar
 
“Koruyarak kullanma” anlayışı ilehem kullanılabilecek hem de korunacak durumda olanlara öncelik verilerek, kullanıcılar desteklenip ödüllendirilecek, ÇEKÜL VAKFI, TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ, TEKİRDAĞ MACAR DOSTLUK DERNEĞİ gibi kurumların birikim ve olanaklarından yararlanılacaktır. Peştemalcı Caddesi, Cemal Nadir Sokağı, Macar Sokağı, Barbaros Caddesi, Şehit Mayadağlı Caddesi pilot bölge ilan edilecektir.
 
Bugüne kadar tarihi özellikleri öne çıkarılıp gereği gibi yararlanamayan her iki tarihi bedesten kentin ekonomik ve kültürel yaşamına etkin bir şekilde katılacaktır.
 
 
Çöp
 
“Çöp Servettir” anlayışı ile; toplama, depolama, geri kazanım ve yok etme sorunlarını içeren çağdaş bir katı atık projesi geliştirilecek ve geri kazanılan çöplerin ekonomiye katkısı sağlanacaktır.
İlk yüz gün için “BAHAR TEMİZLİĞİ SEFERBERLİĞİ” ilan edilecektir.
 
 
                                 Çevre Sorunlarına Duyarlılık
 
Marmara Denizi’nin ve Trakya’nın yaşadığı çevre sorunları Tekirdağ’ı etkilediği ve kent halkı bu konularda duyarlı olduğu halde Belediye’nin bu konuda somut çalışmaları yoktur.
 
Kent halkının bugüne kadar gerçekleştirdiği örgütlenmeleri esas alarak yöresel çevre duyarlılığının arttırılması doğrultusunda projeler geliştirilecek, her yaş için çevre eğitiminde öncülük yapılacak ve Belediye tüm faaliyetlerinde çevre duyarlılığını öne çıkaracaktır.
 
Hava Kirliliği
                                    
                                Her kış yaşanan hava kirliliği sadece Valiliğinin ve İl Çevre ve
Orman Müdürlüğünün sorumluluğuna bırakılmayacaktır. Tekirdağ Belediyesi hava kirliliği ile mücadelede sorunun asıl nedeninin kalitesiz yakıt olduğunun bilinci ile kalitesiz kömürün şehre girişi ve piyasaya sunulması önlenecektir.
Piyasaya kaliteli yakıtın sunulması yanında bunun iyi yakılmasını sağlamak üzere kapıcı ve kalorifercilerin eğitimine önem verilecektir.
Hava kirliliğinin gerçek çözümünün doğal gaz kullanımı olduğunun bilinci ile uzun vadede doğal gaz kullanımına geçişi sağlamak üzere yerel ve ülkesel olanaklar değerlendirilecektir.
 
 
Yeşil Alan
 
Tekirdağ Ziraat Fakültesi olanaklarından da yararlanarak yeni yeşil alanlar düzenlenecek, var olanların verimli kullanılması sağlanacak, fidan dikimini özendirecek kampanyalar açılacaktır.
Yaşlılara ve çocuklara yönelik “YAKIN YEŞİL ALAN” düzenlemeleri yapılacaktır.
Kent içinde kenarda köşede sıkışmış ve bir çoğu anıt niteliğini taşıyan ağaçlar tek tek saptanacak, kayda alınıp bakımları yapılacak ve bulundukları yerin konumuna göre park düzenlemesi içine alınacaklardır.
Eski Mezarlık bakımsızlık ve ilgisizlikten kurtarılarak tümüyle koruma altına alınacak, ölülerimize ve tarihimize sahip çıkarken kentin önemli bir yeşil alanı yaşatılacaktır.
MODERN, TEMİZ, SAĞLIKLI YEN BİR PAZAR YERİ VE SABİT SEMT PAZAR YERLERİ YAPILACAKTIR.
 
 
              AŞEVİ
 
Her Ramazan ayında şehrin orta yerinde gösteriye dönüştürülen ve gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşamayan “iftar çadırı” uygulaması yerine bütün yıl her gün bir öğün sıcak yemek verecek “Aş Evi” uygulamasına geçilecek ve bu “Aş Evi” en çok ihtiyacı olan vatandaşlarımızın oturdukları mahallelerde kurulacaktır. 
 
ÇAMAŞIR EVİ
 
Aynı mahallelerde dar gelirli vatandaşlarımızın çamaşırlarını ücretsiz yıkayabilecekleri “Çamaşır Evi “ kurulacaktır.
 
GENÇLERE YÖNELİK PROJELER
 
Tekirdağ Belediyesinin bugüne kadar çocuklara, gençlere, yaşlılara ve sakatlara yönelik herhangi bir politikası olmamıştır. Çocuklar için düzenlenmiş bir kaç oyun alanı da bakımsız vaziyettedir.
Bu nedenle gençlik merkezleri, semt sahaları, oyun alanları, gençlerin birlikte kültürel ve sportif etkinlikler düzenlemelerine olanak sağlayan projeler geliştirilecektir. Tekirdağ Spor’un bütün spor dallarında amatör sporcuları değerlendirmesine yönelik çalışmaları ile diğer amatör spor kulüplerimizin gençlerimize spor olanakları sunma konusundaki gayretleri desteklenecektir. Sahil kenti olan Tekirdağ gençlerinin deniz sporlarına daha fazla ilgi duymasını sağlamak üzere Tekirdağ Yelken Kulübü çalışmaları desteklenecektir.
 
 
Gençlerin, yerel sanatçı ve üreticilerin ürün ve eserlerini sergileyip açık hava etkinliklerinde bulunabilecekleri mekansal düzenlemeler yapılacaktır. Örneğin, Peştemalcı Caddesi, Macar Sokağı, Cemal Nadir Sokağı, İsmet İnönü Kapalı Spor Salonu önündeki park, Namık Kemal İlkokul önündeki alan, Çiftlikönü Meydanı ve Şehit Mayadağlı Caddesi bu amaçla düzenlenecektir.
 
Her üç ayda bir ünlü sanatçıların vereceği ücretsiz konserler düzenlenecektir.
 
 
Tekirdağ’da, İstanbul’un yanında ve Avrupa’da yaşamanın sağladıklarının bir ayrıcalık olduğunun bilinci ile bu konumu özellikle eğitim ve kültür alanında çok iyi değerlendirmek gerekmektedir.   Bu nedenle kentimiz her anlamda açık bir eğitim merkezi haline getirilecek, tüm fırsatlar değerlendirilerek gençlerimize kentsel eğitim olanakları yaratılacaktır.
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi’nin kurulmasına yönelik tüm çalışmalar desteklenecek ayrıca Tekirdağ Belediyesinin bu konudaki samimiyetini çalışmaları ile gösterebileceğine inanarak kentimiz bir üniversiteye hizmet verebilecek alt yapıya kavuşturulacaktır.
 Gençlerimize internetten kolay ve ucuz yararlanma olanakları sağlanacaktır.
 
- İnsan ilişkilerinde kaliteyi arttırmaya yönelik belediyecilik anlayışımıza uygun olarak yaşlı ve özürlü vatandaşlarımıza yönelik yaşamı kolaylaştırıcı programlar geliştirilecek tüm hemşehrilerimizin Tekirdağ’ın olanaklarından yararlanması sağlanacaktır.
 
- Kent Bandosu kurulacak, Namık Kemal Bölge Tiyatrosu ve Tekirdağ Musiki Derneği kurumlaştırılacaktır.
 
- Tekirdağ’ın “kardeş şehir” ilişkileri ve “Trakya Kent” çalışmaları yöneticilerin karşılıklı ziyaretleri düzeyinden çıkarılıp kente ekonomik, sosyal ve kültürel kazanımlar sağlayacak konuma getirilecektir.
 
- Orta vadede Tekirdağ’da “kongre turizmi” yapılabilmesine olanak sağlayacak yönlendirmeler gerçekleştirilecektir.
 
- Tekirdağ’ın öncelikle İstanbullulara tanıtımı sağlanacak, böylelikle Tekirdağ, İstanbulluların sadece sahilinden gelip geçtikleri işlevsiz konumdan çıkarılacaktır.
İstanbul’dan bölgemize düzenlenen farklı konulardaki günübirlik turların kent ekonomisine katkı sağlamasına yönelik düzenlemeler gerçekleştirilecektir
 
 
 
 
11) KAYNAK
 
Bazı projeler için çok büyük kaynaklara gereksinim yoktur.
 En büyük kaynak, elinizdekini dürüst, hesaplı ve verimli kullanmaktır. Öncelikle Tekirdağ Belediyesinin bugünkü kaynakları dürüst, hesaplı ve verimli kullanılacaktır.
İkinci kaynak, gerekli kaynaklara nasıl ulaşılacağını bilmektir. Bu da, benim avukatlığım, milletvekilliğim, büyükelçi ünvanlı başbakan başdanışmanlığım, baro başkanlığım ve diğer görevlerimin birikimi ve geliştirdiğim ilişkilerimle kolaylıkla yapabileceğimiz bir iştir
Ayrıca, bürokrasi ve devlet yetkililerine ulaşma becerisi, üçüncü yoldur. Bu konuda Tekirdağ’da en az sorun yaşayacak insanlardan birisiyim.
Kaynakları verimli kullanmak, yeni kaynaklar yaratmak ve mevcut kaynaklara ulaşmak konusunda deneyimlerime, bilgime ve uzman kadroma güvenmekteyim.
Tekirdağ’ın gücünü harekete geçireceğim.
İyi yönetilen, kaynaklarını verimli kullanan, şeffaf, dürüst ve güvenilir bir belediye sözü veriyorum.
Kentimiz evimizdir. Evime, aileme hizmet eder gibi kentime hizmet sözü veriyorum.
Ben sözümü tutarım.
20.11.2003
 
Av. Güneş Gürseler
Arena Yazılım Web Çözümleri