İcra ve İflas Hukuku

İlamlı, İlamsız ve Kambiyo Hukukuna İlişkin İcra Takipleri, İhtiyati Haciz ve İhtiyati Hacze İtiraz ,İtirazın İptali, Borçtan Kurtulma, İstihkak, İstirdat Davaları,İcra Hukuk ve İcra Ceza Mahkemesinin Yetkisine Giren Şikayet ve İtiraz İşlemleri


Yol Tarifi