TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ GÜNDEMİNİ DEĞİŞTİREMEDİ...

Makaleler / Hukuk Makaleleri | 28.04.2013

Av. Güneş Gürseler

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı 17.4.2013 tarih ve 23 sayılı duyurusu ile 32 nci Genel Kurul Gündemi’ni açıkladı. Açıklanan gündem, sorunlarımızı çözecek kararlar alınmasına olanak tanıyacak bir gündem beklentisinde olanları hayal kırıklığına uğrattı. Bu yıl da sadece raporları kabul eden, kurulları aklayarak yenilerini seçmekle yetinen bir genel kurul yaşayacağız. Oysa, sorunları ve çözümlerini tartışıp köktenci kararlar alınmasına olanak tanıyacak bir gündemle, en az üç gün sürecek bir genel kurul toplanabilirdi. (http://www.gurselertufan.av.tr/makaleoku.aspx?id=103)

Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu bu gündemi hazırlarken herhalde seçilecek yönetim kurulunun da kendileri gibi genel kurul kararlarını uygulamayacağı varsayımından hareket etmiş, uygulanmayacak kararlar alarak zamanı boşa geçirmeyelim, şeklinde düşünmüş olabilir.

Görev süresini tamamlamakta olan TBB Yönetim Kurulu, 30 uncu ve 31 inci Genel Kurullarda alınan kararları uygulamamıştır. 30 uncu Genel Kurul’da İstanbul Barosu tarafından hazırlanarak ondokuz baro başkanı ve delegelerin imzası ile sunulup, oybirliği ile kabul edilen ve hepsi geciktirilmeden uygulamaya konacak önemde olan kararlar alınmıştı. Avukatlık Yasası’nın 117/3 maddesi kapsamında yönetim kuruluna talimat niteliğinde olan kararlar dört yılda uygulamaya konulamamıştır. Bu kararlardan dördünü bir kez daha hatırlatmak istiyorum. (http://www.gurselertufan.av.tr/makaleoku.aspx?id=52)

“1- Bugüne değin hazırlanmış ve TBB’ye intikal ettirilmiş Avukatlık Kanunu Tasarılarının Bir komisyon kurularak yeniden değerlendirmesinin yapılması ve güncellenmiş ve yasalaşmaya hazır bir Avukatlık Kanunu Taslağının kitap haline getirilerek tüm Barolara dağıtılmasını, bu Barolardan öneri ve katkılar alınmasını, yeni bir Avukatlık Kanununun yasalaşması; mümkün olmadığında değişiklik yapılması için çalışmaların yapılması,

2- Ülkenin gereksinimlerini karşılamak için değil, siyası yatırım aracı olarak kullanılması için Hukuk Fakülteleri açılmasına karşı etkin direnç gösterilmesi, faal olan hukuk fakültelerinin öğretin üyeleri kadroları, fiziki mekanları, kütüphaneleri ve diğer hususlar bakımından uluslararası standartlara uygunluklarının ve öğrencilerine hukuk nosyonu kazandırıp kazandıramayacakları hususlarının oluşturulacak kurullar tarafından incelenerek ve irdelenerek, yetersiz olanların eksikliklerini gidermeleri için girişimlerde bulunulması, verilecek önel içinde eksikliklerin giderilmemesi durumunda bu fakültelerden mezun olacakların avukatlık stajına kabul edilmeyeceklerin ilgili birimlere ve kamu oyuna duyurulması ,

3- “Yasada Sınav yok, o halde yapacak bir şey de yok” kolaycılığından vazgeçilmelidir. Hâkim ve Savcı olabilmek için sınav-mülakatı gerekli bulan ve de iki yıl ücretli staj yapılmasını kabul etmiş olan Yasa Koyucunun, avukatlık mesleği için nasıl olursa olsun yeter ki hukuk fakültesinden mezun olsun demiş olması düşünülemez. Avukatlık mesleğini geliştirmek, meslek düzenini, ahlakını, saygınlığını, hukukun üstünlüğünü, insan haklarını savunmak ve korumak, avukatların ortak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulmuş baroların ve TBB’nin bu amaçlarını gerçekleştirebilmek için her hukuk fakültesi mezununu staja alması ve belli bir süre sonra da avukatlık ruhsatı vermesi mümkün değildir. Buna göre yürürlükte olan mevzuat içinde de olsa gereğinin yapılmasını ve Örneğini Serbest Mali Müşavirler Odasında gördüğümüz ve Danıştay’ın da onayından geçen “Staj Değerlendirme” adı verilen bir ölçme ve değerlendirme sistemine yönelinmesi,

10. Meslek İlke ve Kurallarının güncelleştirme çalışmalarının sonuçlandırılarak takip eden Genel Kurulda konunun görüşülmek üzere gündem maddesi yapılması.”

Her biri mesleğimiz için yaşamsal önemde olan bu kararların yerine getirilmemesinin nedeni 7 – 8 Mayıs 2011 tarihinde Adana’da toplanan Mali Genel Kurulumuzda Yönetim Kurulu’na sorulmuş ancak herhangi bir yanıt alınamamıştır. Uygulanmayan bu kararların bazıları genel kurul sonuç bildirgesine alınarak bir kez daha hatırlatılmıştır. (http://www.barobirlik.org.tr/Detay.aspx?ID=8201&Tip=Duyuru) Ancak geçen iki yılda da çözümler gerçekleştirilemedi. (http://www.gurselertufan.av.tr/makaleoku.aspx?id=65)

Bütün bu tablo nasıl bir yönetim anlayışının süresini tamamlanmakta olduğunu göstermektedir. Köktenci kararlardan kaçınılmış, “bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler” yaklaşımı ile avukat sayısının sürekli şişmesine, hukuk fakülteleri sorununa, “işçi avukatlık”, “cumuk avukatlığı” gibi garabetlerin can yakmasına seyirci kalınmıştır. Hazırlanan gündem ile de bu anlayışın sürdürülmesi hedeflenmektedir.

32 nci Genel Kurul delegelerimizi buna izin vermeyecek cesaret ve kararlılıktaki bir yönetimi oluşturmaya davet ediyorum.

Yaşadığımız süreç göstermiştir ki sorularımızın çözümü parlamentoda, siyasi iktidarda ya da yargıda değildir. Çözüm bizdedir, en azından Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği’nin yaptığı gibi çözümleri biz gerçekleştirmeliyiz.

Not:

Gündem ayrıca Avukatlık Yasasının 112/1 ve 117/9 maddelerine de aykırıdır. Birlik Genel Kurulu, TBB Başkanlık Divanı üyeleri için “huzur hakkı” değil “ücret” belli eder. 27.4.2013


Yol Tarifi