MESLEĞİMİZİN SORUNLARINA ÇÖZÜMÜ BAŞKA YERDE ARAMAYALIM, ÇÖZÜM BİZDE. BARO GENEL KURULLARINDA KARARLAR ALALIM

Makaleler / Hukuk Makaleleri | 10.10.2011

Av. İ. Güneş Gürseler
Türkiye Barolar Birliği Genel Sekreteri
Ankara, Temmuz 2008
SAVUNMA’NIN SORUNLARINA ÇÖZÜM İÇİN BARO GENEL KURULLARINA GÜNDEM ÖNERİLERİM.
Av. İ. Güneş Gürseler
Türkiye Barolar Birliği Genel Sekreteri
1996-1998, 2000-2002 ve 2002-2004 dönemleri olmak üzere üç dönem sürdürdüğüm Tekirdağ Barosu Başkanlığı ve 2005 yılından bu yana sürdürmekte olduğum Türkiye Barolar Birliği Genel Sekreterliği görevim sırasında mesleğimizin sorunları üzerinde düşünmeğe, çözümler geliştirip bunları tartışmaya açmaya ve destek bulabildiklerimi de uygulamaya çalıştım. Önerilerimin bir kısmı benimsendi, bir kısmının tartışması bile çok sert oldu. Ancak, en azından sorunlarımız daha somut olarak ortaya koyulup tartışılabildi.
MESLEĞİMİZİN TEMEL SORUNUNUN; ÖNLENEMEYEN NİCELİKSEL BOZULMANIN YARATTIĞI NİTELİKSEL BOZULMA OLDUĞUNA İNANIYORUM. BU TEMEL SORUNUN EN SOMUT GÖRÜNTÜSÜ DE SAYGINLIK KAYBI OLARAK ORTAYA ÇIKIYOR.
Mesleğimiz giderek saygı duyulmayan bir meslek haline geliyor. Oysa uluslararası topluma baktığımızda, komşu ülkelerden başlayarak hemen her ülkede avukatlık önde gelen ve saygı duyulan bir meslek olma konumunu korumakla kalmıyor daha da geliştiriyor.
Mesleğimize duyulan saygı, meslektaşlar olarak bizim mesleğimize duyduğumuz saygı kadardır. Bir avukatın saygıyı hak edebilmesinin en iyi yolu mesleğinin yüksek etik ilkelerine uygun davranmaktır. Bu ise kendi mesleki yeteneklerine saygı göstermenin yanı sıra Meslek Kuralları’na uygun hareket etmeyi gerektirir. Mesleğimize saygı duyduğumuzu Meslek Kuralları’na, meslek etiğine uygun davranarak gösterebiliriz. “Etiğin olmadığı profesyonellik kontrolsüz ateş gibidir.” Her türlü etik kuralı hiçe sayarak yalnızca mesleki teknik bilgiye bağlı kalarak mesleğe saygı gösterilemez.
Müvekkillerimize sadık olmak ve onların yararlarını korumak, aynı zamanda da diğer tarafa karşı adil olmak, bunlara ek olarak da gerçeklerin ortaya çıkartılmasında, doğruluk ve hukukun uygulanmasında mahkemeye yardımcı olmalıyız.
Türkiye Barolar Birliği 2007 yılında 4131 ruhsatname vermiştir. Bir yılda 4131 yeni, genç meslektaş kazandık. Türkiye Barolar Birliği sicil numarasında 77.032 ye ulaştık, bugün barolarda kayıtlarını koruyarak mesleği sürdürenlerin sayısı ise 61.683, nerede ise toplumumuzda her 1000 kişiye bir avukat düşüyor. 2008 yılının ilk yedi ayında verdiğimiz ruhsat sayısı 2500 ü buldu.
Hukuk fakültesi öğrencisi en kolay elde ettiği meslek olduğu için saygı duymuyor, cüppenin altına canının istediği kılığı giyme saygısızlığını gösteren meslektaş da kolay elde ettiği avukatlığı para kazanılacak herhangi bir “meslek” olarak gördüğü ve umduğu kadar da para kazanamadığı için her türlü pervasızlığı sürdürüyor.
2007 yılı içinde toplam 19 meslektaşımız saldırıya uğradı, bu saldırıların ikisi ölümle sonuçlandı. Son yedi yılın toplamı ise 231 ve bu saldırılarda 14 meslektaşımız yaşamını yitirdi.
Çözüm önerileri bu tablo dikkate alınarak yapılmalıdır.
Ancak öncelikle önerilerin muhatabının belirlenmesi gerekir.
Bu önerilerimize kime yöneltiyor, kimden çözüm bekliyoruz?
Son altı yılda yaşanan deneyimler göstermiştir ki muhatap siyasi iktidar değildir, parlamento değildir, Adalet Bakanlığı, mahkemeler, yargıçlar, Yüksek Öğretim Kurumu, hukuk fakülteleri hiç değildir. Önerilerin öncelikli muhatabı barolar ve Türkiye Barolar Birliği’dir.
Barolar ve Türkiye Barolar Birliği, yürürlükteki mevzuatı engel görmek yerine, eldeki olanakları sonuna kadar zorlayıp ürettiği çözümleri uygulamaya koymalıdır. Bu çözümler karşısında tüm ilgililerin yaklaşım ve tavırları da mesleğimizi nasıl algıladıklarını gösterecektir.
İŞTE BÜTÜN BUNLARIN YAPILABİLMESİ İÇİN BAROLARIMIZIN EKİM AYININ İLK HAFTASI İÇİNDE TOPLANACAK GENEL KURULLARININ ÖNEMLİ BİR FIRSAT OLUŞTURDUĞUNA İNANIYORUM. BAROLARIMIZIN GENEL KURULLARI AVUKATLIK YASASI’NIN VERDİĞİ GÖREVİ YERİNE GETİREREK HEM KENDİ BAROLARININ YÖNETİMİNİ VE HEM DE TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ YÖNETİMİNİ YÖNLENDİRMELİ, ÜZERLERİNDE BASKI OLUŞTURMALIDIR.
Yürürlükteki mevzuatın verdiği yetki, sağladığı olanaklar içinde barolar ve Türkiye Barolar Birliği’ne yönelik önerilerimi belirtmeden önce Avukatlık Yasası’nın barolara ve Türkiye Barolar Birliği’ne yüklediği görevler ve tanıdığı yetkileri Avukatlık Yasası maddeleri ile hatırlamakta yarar var:
BAROLARIN KURULUŞ VE NİTELİKLERİ
MADDE 76 - (Değişik fıkra: 02.05.2001 - 4667 s. Y. m.46) Barolar; avukatlık mesleğini geliştirmek, meslek mensuplarının birbirleri ve iş sahipleri ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni sağlamak; meslek düzenini, ahlakını, saygınlığını, hukukun üstünlüğünü, insan haklarını savunmak ve korumak, avukatların ortak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tüm çalışmaları yürüten, tüzel kişiliği bulunan, çalışmalarını demokratik ilkelere göre sürdüren kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır.
(Değişik fıkra: 18.06.1997-4276 s. Y. m.3) Barolar, kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunamazlar.
(Değişik fıkra: 02.05.2001 - 4667 s. Y. m.46) Protokolde barolar, İl Cumhuriyet Başsavcısının yanında yer alır.
GÖREVLERİ
MADDE 81 - Genel Kurulun görevleri şunlardır:
1. Yönetim, disiplin ve denetleme kurulları üyeleri ile baro başkanını ve
Türkiye Barolar Birliği delegelerini seçmek,
2. (Değişik bend: 02.05.2001 - 4667 s. Y. m.49) Levhaya, avukatlık ortaklığı siciline yazılacakların giriş keseneğini avukatlar için en az ikibin en çok sekizbin, avukatlık ortaklıkları için en az yirmibin en çok seksenbin; yıllık keseneğini de, avukatlar için en az bin en çok dörtbin, avukatlık ortaklıkları için en az onbin en çok kırkbin gösterge rakamının her yıl bütçe kanununda Devlet memurları için belirlenen maaş katsayısının çarpımı ile elde edilecek miktar oranında tespit etmek ve bunların ödeneceği tarihleri belirlemek.
3. Yönetim, kurulunun, baronun gelir ve giderleri ile mallarının yönetimi hakkında vereceği hesapları incelemek ve yönetim kurulunun ibra edilip edilmeyeceği hakkında karar vermek,
4. Baro bütçesini onaylamak,
5. Yönetim kurulunca hazırlanacak iç yönetmeliği inceleyerek onaylamak,
6. Mevcut mevzuatın baro yönetim kuruluna verdiği yetkinin dışında, muhtaç avukatlarla bunların ölümlerinde geride bıraktıkları kimselere yapılacak yardımın şekil ve miktarını tespit etmek,
7. Mesleğe ait istekleri görüşüp karara bağlamak,
8. Avukat bürolarının niteliklerini belirtmek,
9. Kanunlarla verilen diğer yetkileri kullanmak.
YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ
MADDE 95 - Yönetim kurulu, kendisine kanunen verilen görevleri yerine getirmekle, yükümlü olup, baronun işlerini kovuşturur ve menfaatlerini korur.
Yönetim kurulunun başlıca görevleri şunlardır:
1. Avukatlık onurunun ve meslek düzeninin korunmasını, meslekin adalet amaçlarına uygun olarak bağlılık ve onurla yapılmasını sağlamak,
2. Stajyer ve avukatların baroya kabul ve levhaya yazılma veya nakil işleri hakkında karar vermek,
3. (Değişik bend: 02.05.2001 - 4667 s. Y. m.55) Baro levhasını düzenlemek, avukatların listesini ve avukatlık ortaklığı sicilini tutmak,
4. (Değişik bend: 02.05.2001 - 4667 s. Y. m.55) Mesleki ödevler hususunda baro mensuplarına yol göstermek ve onlara bilgi vermek ve mesleki görevlerin yapılıp yapılmadığını denetlemek, mesleğe ve meslek mensuplarına yönelik hak ihlallerine karşı avukatlık mesleğini ve meslektaşlarını savunmak, bu konularda her türlü yasal ve idari girişimde bulunmak,
5. (Değişik bend: 02.05.2001 - 4667 s. Y. m.55) Levhaya yazılı avukatlar arasında, avukatlarla avukatlık ortaklıkları, avukatlık ortaklığının ortakları arasında ve bunlarla iş sahipleri arasında çıkan anlaşmazlıklarda istek üzerine aracılık etmek ve arabulmak, ücret uyuşmazlıklarında sulha davet etmek,
6. Baro mallarını idare ve muhtaç avukatlara yapılacak yardım şeklini tespit etmek,
7. (Değişik bend: 02.05.2001 - 4667 s. Y. m.55) Baro mallarının idaresi hakkında raporlar hazırlayarak genel kurula hesap vermek ve bütçeyi hazırlayıp genel kurulun onayına sunmak,
8. Baro adına menkul ve gayrimenkul almak, satmak, ipotek etmek ve bu mallar üzerinde her türlü aynî haklar tesis eylemek ve kaldırmak, bu hususlarda baro başkanına özel yetki vermek,
9. Staj işlerini düzenlemek ve denetlemek,
10. Yönetim kurulu üyelerinin istifaları hakkında karar vermek,
11. Adlî müzaheret bürosu kurup yönetmek
12. Genel kurul gündemini hazırlamak,
13. Genel kurul kararlarını yerine getirmek,
14. Baronun ücretli memurlarının özlük işlerini düzenlemek ve yürütmek,
15. (Değişik bend: 02.05.2001 - 4667 s. Y. m.55) İç yönetime ait bütün işleri görmek, yönergeleri düzenlemek,
16. Adalet Bakanlığı, Türkiye Barolar Birliği ve disipin kurulu kararlarını yerine getirmek,
17. Bakanlıkların yahut mahkeme veya resmî kurumların istediği konularda görüşünü getirmek,
18. Kanunlarla verilen diğer yetkileri kullanmak.
Yönetim kurulu ikinci fıkrasının 4 ve 5 numaralı betlerinde yazılı görevleri bazı üyelerine devredebilir.
19. (Ek bend: 02.05.2001 - 4667 s. Y. m.55) Baro bölgesindeki adliye merkezlerinde temsilcilikler kurmak,
20. (Ek bend: 02.05.2001 - 4667 s. Y. m.55) 167 nci maddede belirtilen
Hakem Kuruluna katılacak avukat hakemleri seçmek,
21. (Ek bend: 02.05.2001 - 4667 s. Y. m.55) Hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak, korumak ve bu kavramlara işlerlik kazandırmak,
22. (Ek bend: 02.05.2001 - 4667 s. Y. m.55) Avukatlık ortaklığı ana sözleşmesinin tip ana sözleşmeye uygunluğunu incelemek ve avukatlık ortaklığı siciline tesciline karar vermek.
BARO BAŞKANININ GÖREVLERİ
MADDE 97 - Baro başkanının görevleri şunlardır:
1. Baroyu temsil ve yönetim kuruluna başkanlık etmek,
2. Genel kurul, yönetim kurulu ve disiplin kurulu kararlarını yerine
getirmek ve günlük işlemleri yürütmek,
3. 95 inci madde gereğince verilen izin ve yetki dairesinde baro adına
iltizam ve iktisapta bulunmak, yüklenmelere girişmek, baroya yapılan bağışları
kabul etmek ve bütçeyi uygulamak,
4. Mahkeme ve resmî dairelerde baroyu temsil edecek ve savunacak avukatları
tayin etmek,
5. Avukat sicillerinin Türkiye Barolar Birliği tarafından gönderilen
örneğine uygun olarak düzenlenmesini ve korunmasına sağlamak,
6. Meslek onuru ve bağımsızlığı ile ilgili işlerde kanunlar ve meslek
kurullarının gereğini her türlü organlara karşı savunmak ve bu konuda doğrudan
doğruya veya dolayısıyla kendisini göreve zorlayan hususları yapmak,
7. Baronun ve yönetim kurulunun çalışmaları hakkında her yıl Türkiye
Barolar Birliğine yazılı bir rapor vermek,
8. Başkanlık Divanı olmayan barolarda, divanın diğer üyelerine ait
görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak,
9. Kanunlarla verilen diğer yetkileri kullanmak.
BİRLİĞİN GÖREVLERİ
MADDE 110 - Türkiye Barolar Birliğinin görevleri şunlardır:
1. Baroları ilgilendiren konularda her baronun görüşünü öğrenip, ortaklaşa görüşmeler sonunda çoğunluğun düşünce ve görüşünü belirtmek,
2. Baroların çalışmalarını ortak amaca ulaşacak şekilde tasarlayıp meslekin gelişmesini sağlamak
3. Baro mensuplarının genel menfaatlerini ve meslekin ahlâk, düzen ve geleneklerini korumak,
4. Türkiye barolarını ve mensuplarını birbirine tanıtarak aralarındaki meslek bağını kuvvetlendirmek,
5. Her il merkezinde baro kurulmasına ve vatandaşlarda kendilerine ait davaları avukatlar eliyle açmanın ve savunmanın lüzum ve faydaları hakkındaki inancı yerleştirmeye çalışmak,
6. Kanunların memleket ihtiyaçlarına uygun olarak gelişmesi ve yürütülmesi yolunda dileklerde, yayınlarda bulunmak, gerekirse ön tasarılar hazırlamak,
7. Baroları ilgilendiren konularda görüşünü yetkili mercilere duyurmak,
8. Adalet Bakanlığının, yargı veya yasama yetkisini taşıyan mercilerin ve baroların soracakları adlî ve meslekî konular hakkında görüş ve düşüncelerini rapor halinde bildirmek,
9. Avukatların meslekte gelişmelerini teşvik edecek ve sağlayacak her türlü tedbirleri almak,
10. Mahkeme içtihatlarının sistemli bir surette toplanması ve yayınlanması için Adalet Bakanlığı ve yargı mercileri ile işbirliği yapmak,
11. Kanunların avukatlara tanıdığı hakların gerçekleşmesine ve yüklediği görevlerin tam ve şerefli bir şekilde yerine getirilmesine çalışmak,
12. Baro mensuplarının ilmî ve meslekî seviyelerini yükseltmek için kitaplık açmak, dergi çıkarmak, konferanslar düzenlemek, telif ve tercüme eserler meydana getirilmesini teşvik etmek,
13. Meslekin daha cazip bir hale getirilmesi ve bu konuda yazılı amaçlara erişebilmesi için düşünülecek çare ve tedbirleri görüşmek üzere zaman zaman toplantılar düzenlemek,
14. Memleket içinde kurulmuş hukukla ilgili kurul ve kurumlarla ilgilenmek ve temaslarda bulunmak,
(1)15. Yabancı memleket baroları, avukatlar birlikleri ve hukuk kurumları ile temaslarda bulunmak ve uluslararası kongrelere katılmak,
16. Uyulması zorunlu meslek kurallarını tespit ve tavsiye etmek,
17. (Ek bend: 02.05.2001 - 4667 s. Y. m.59) Hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak ve korumak, bu kavramlara işlerlik kazandırmak,
18. Kanunlarla verilen diğer yetkileri kullanmak.
BİRLİK GENEL KURULUNUN GÖREVLERİ
MADDE 117 - Birlik Genel Kurulunun görevleri şunlardır:
1. Birlik yönetim, disiplin ve denetim kurulları üyeleri ile Birlik başkanını seçmek,
2. Kuruluş amacı içindeki işlere dair hazırlanan raporları ve gündemdeki maddeleri görüşüp karara varmak,
3. Birlik Yönetim Kuruluna talimat vermek,
4. (Değişik: 22.01.1986 - 3256 s. Y. m.18) Birliğin hesaplarını incelemek, bütçesini onaylamak, Birlik Yönetim Kurulunun çalışmalarından dolayı ibrası hakkında karar vermek,
(1)5. Yerli ve yabancı kongrelere gidecek delegeleri seçmek, (Genel Kurul bu yetkisini Birlik Yönetim Kuruluna verebilir.)
6. Gelecek Genel Kurul toplantı zaman ve yerini kararlaştırmak,
7. (Değişik: 22.01.1986 - 3256 s. Y. m.18) Adaleti ve mesleği ilgilendiren işler hakkında teklifte bulunmak, uyulması zorunlu meslek kurallarını tespit etmek,
8. (Değişik: 22.01.1986 - 3256 s. Y. m.18) Baroların birlik adına avukatlardan tahsil edeceği keseneğin miktarını her avukat için yıllık baro keseneğinin yarısından fazla olmamak üzere tespit etmek,
9. Birlik başkanı, başkan yardımcıları, genel sekreteri ve saymanının ücretleri ile yönetim, disiplin ve denetim kurulları üyelerine verilecek huzur hakları miktarını ve ödenme şeklini belli etmek,
10. (Değişik bend: 02.05.2001 - 4667 s. Y. m.62) Bu Kanunun 49 ve 75 inci maddelerinde Birliğe verilen görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak,
11. Kanunlarla verilen diğer yetkileri kullanmak,
BİRLİK YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ
MADDE 121 - Birlik yönetim kurulunun görevleri şunlardır:
1. Birlik genel kurulunu toplantıya çağırmak ve gündem hazırlamak,
2. (Değişik: 22.01.1986 - 3256 s. Y. m.19) Birliği ve mallarını yönetmek,
3. (Değişik: 22.01.1986 - 3256 s. Y. m.19) İki yıllık bütçeyi hazırlayıp
genel kurula sunmak,
4. Birlik genel kurulunca alınan kararları uygulamak,
5. (Değişik: 22.01.1986 - 3256 s. Y. m.19) Birlik adına gayrimenkul almak, satmak, ipotek etmek ve bu malları üzerinde her türlü aynî haklar tesis eylemek ve kaldırmak, bu hususlarda ve diğer iktisabî ve iltizamî işlemlerde Birlik Başkanına yetki vermek,
6. Birliğin ücretli memurlarının özlük işlerini düzenlemek ve yürütmek,
7. Birlik yönetim kurulu kararlarının özetini gösteren defterleri tutmak,
8. (Değişik bend: 02.05.2001 - 4667 s. Y. m.63) Avukatların, aynı büroda birlikte çalışanların ve avukatlık ortaklıklarının kayıtlarını, yönetmelikte gösterilen esas ve usullere göre tutmak, avukatlık ortaklığı tip anasözleşmesini hazırlamak, avukatlık ruhsatnamelerini, kimlik belgelerini ve avukatlık ortaklığı yetki belgelerini düzenlemek ve bastırmak,
9. (Değişik: 22.01.1986 - 3256 s. Y. m.19) Birliğin genel durumu ile işlemleri ve çalışmaları hakkında Birlik Genel Kuruluna rapor vermek ve çalışma ve hesaplarından dolayı ibra istemek,
10. Kanunlarla başka bir merci veya organa verilmiş olmamak şartiyle, baroların kararlarına karşı yapılan itirazları incelemek ve karara bağlamak,
11. (Değişik bend: 02.05.2001 - 4667 s. Y. m.63) Bu Kanunun 31, 44, 54 ve 77 nci maddeleri ile 83 üncü maddesinde Birliğe verilen görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak,
12. Baro genel kurullarını olağanüstü toplantıya çağırmak,
13. Avukatların ve baroların hak ve menfaatlerinin korunması için ilgili mercilere gerekli baş vurmalarda bulunmak,
14. Avukatlık mesleğinin gelişmesine, avukatların haklarının korunmasına ve sosyal durumlarının geliştirilmesine yarayacak incelemeleri yapmak, vardığı sonuçları ve teklifleri birlik genel kuruluna sunmak,
15. Avukatlık mesleki ile ilgili olarak resmî yerlerden sorulacak hususlar hakkında gerekli düşünce ve görüşleri bildirmek,
16. Avukatların meslekte ilerlemesi için kitaplıklar açmak, mesleki yayında bulunmak, avukatların hazırlayacağı eserlerin yayımına yardımcı olmak,
17. Barolar arasında çıkan anlaşmazlıkları çözümlemek,
18. (Değişik bend: 02.05.2001 - 4667 s. Y. m.63) Mesleki dayanışmanın sağlanması ve devamlılığı için her türlü çalışmalarda bulunmak, mesleğe ve meslek mensuplarına yönelik hak ihlallerine karşı avukatlık mesleğini ve meslektaşlarını savunmak ve bu konularda her türlü yasal ve idari girişimde bulunmak,
19. Kanunlarla verilen diğer yetkileri kullanmak.
20. (Ek bend: 02.05.2001 - 4667 s. Y. m.63) Avukatlık sınavı ile ilgili olarak Birliğe verilen görevleri yerine getirmek.
Görüldüğü gibi Avukatlık Yasası, barolara ve barolar birliğine mesleğin gelişmesi, meslektaşların haklarının korunması, sosyal durumlarının geliştirilmesi konusunda çok önemli görevler yüklemiş ve yetkiler vermiştir. Bugüne kadar bu yetkiler kullanılarak çok önemli başarılar elde edilmiştir ancak günümüzün koşulları bunlarla yetinilemeyecek zorluktadır. Artık bu yetkilerin hakkını vererek ve yeni yasal düzenlemeler beklemeden baro genel kurullarının radikal kararlar alarak uygulamaya geçilmesi gerekmektedir.
BARO GENEL KURULU KARARINA DÖNÜŞTÜRÜLÜP, BARO YÖNETİM KURULLARI VE TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ YÖNETİM KURULUNDAN UYGULAMALARINA YÖNELİK ÇALIŞMALARIN YAPILMASI İSTENİLECEK ÖNERİLERİM:
1. BAROLAR VE TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ, HUKUK FAKÜLTELERİNİN MÜFREDAT PROGRAMLARINA MÜDAHALE ETMELİ, ÖĞRETİM ÜYELERİNİN NİCELİK VE NİTELİĞİNİ DEĞERLENDİRMELİ VE EĞİTİM KALİTESİNİ YETERSİZ GÖRDÜKLERİ HUKUK FAKÜLTELERİNİN MEZUNLARINI STAJYER LİSTESİNE KABUL ETMEMELİDİR.
2. BAROLAR, TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ İLE BİRLİKTE HER BARO İÇİN UYGUN STAJYER VE AVUKAT SAYISINI SAPTAMALI VE BU SAYI ÜSTÜNDEKİ BAŞVURULARI KABUL ETMEMELİDİR.
3. BAROLAR VE TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ HAZIRLAYACAKLARI YÖNETMELİKLE “STAJ BAŞARI DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ” OLARAK AVUKATLIK STAJINA GİRİŞTE, STAJIN DEVAMINDA VE SONA ERMESİNDE “BAŞARI YOKLAMALARI” YAPABİLİR.
4. MESLEK İÇİ EĞİTİM SÜREKLİ VE ZORUNLU OLMALIDIR.
5. MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI ZORUNLU OLMALIDIR.
6. AVUKATLIK ÜCRET SÖZLEŞMESİNİN BARO ONAYINDAN GEÇİRİLMESİ ZORUNLU OLMALIDIR. BU DÜZENLEME YAPILANA KADAR BAROLAR, ÖZELLİKLE KURUMLARLA YAPILAN AVUKATLIK ÜCRET SÖZLEŞMELERİNDE AVUKATLIK YASASINA VE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNE AYKIRILIKLARIN GİDERİLMESİ İÇİN SÖZLEŞME TARAFLARI ALEYHİNE DAVALAR AÇMALIDIR.
7. AVUKATLIK YASASI’NIN 44. MADDESİ KAPSAMINDA “AVUKATLIK BÜROSU” VE “AVUKATLIK ORTAKLIĞI” ŞEKLİNDE BİRLİKTE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİNİ ÇEKİCİ KILACAK OLANAKLAR YARATILARAK “ÜCRETLİ AVUKAT” GİBİ MESLEĞİN ÖZÜNE AYKIRI BİRLİKTE ÇALIŞMA YÖNTEMİNİN TERCİH EDİLMESİNİN ÖNÜNE GEÇİLMELİDİR.
Örneğin;
- Avukatlık Bürosu ya da ortaklığından ortak sayısına bakılmaksızın tek baro ödentisi alınması.
8. KAMU AVUKATLARININ GÖREV YAPTIKLARI YER BAROSU LEVHASINA KAYITLI OLMALARINI SAĞLAYACAK UYGULAMALAR GELİŞTİRİLMELİDİR.
Sonuç :
Baro genel kurullarımızın mesleğimiz için yaşamsal önemi olduğuna inandığım bu konuları gündelerine alıp tartışarak kararlar oluşturmasının mesleğimizin gelişim sürecinde önemli bir aşama olacağına inanıyorum. Başlarken de belirttiğim gibi bu önerilerimi çeşitli ortamlarda yıllardır dile getirdim ve yayınladım. Eksik ya da fazla görülebilir.
Bütün isteğim sorunlara ve çözümlere doğrudan avukatların sahip çıkarak örgütlerini yönlendirmeleridir.
Eğer biz müdahale etmez, çözümü başkalarından beklersek bütün sorunlarımız, artan sayımızdan daha hızlı olarak içinden çıkılmaz boyutlara ulaşacak.
Bu inançla tüm meslektaşlarıma başarılar diliyorum.26 Temmuz 2008

Yol Tarifi